Parengtas derinimui Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių pakeitimo projektas, kuriuo siekaima įgyvendinti 2019 m. spalio 15 d. priimtą Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2481. Projektu pakeičiamas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir dėstomas nauja redakcija.

Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės suderinamos su esamu teisiniu reguliavimu (Žemės gelmių įstatymu, Žemės gelmių registro nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ ir kitais teisės aktais). Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklėse atsiranda naujos nuostatos susijusios su Žemės gelmių registro objektų registravimu ir duomenų tvarkymu Žemės gelmių registro geoterminių gręžinių sistemų dalyje. Taip pat Projektu daromi kiti Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Įsakymo „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių
registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas paskelbtas TAIS (nuoroda).