Gręžinių registravimas

Lietuvos geologijos tarnyba gręžinio pasą išduoda nemokamai.

Lietuvos geologijos tarnyba gręžinio pasą registruoja nemokamai.

Vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 patvirtintų Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių 40 punkto nuostata „pasikeitus savininkui, naujasis gręžinio savininkas turi Lietuvos geologijos tarnybai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikti prašymą dėl gręžinio savininko pakeitimo ir dokumentus, įrodančius nuosavybės teisę į gręžinį“. Atkreipiame dėmesį, kad nekilnojamo turto registro išrašas nėra nuosavybės įgijimo dokumentas.

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos pateikiamas pasirašytas prašymas nurodant savo asmens duomenis ir prašomo gręžinio identifikavimo numerį. Nepasirašyti prašymai nenagrinėjami. Gręžinio paso kopija išduodama atlygintinai. Vieną kartą per metus gręžinio savininkas paso kopiją gali gauti neatlygintinai, prisiregistravęs per el. paslaugas.

Taip.

Leidimai požeminiam vandeniui

Lietuvos Respublikos Žemės gelmių įstatymu ir Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“.

Juridiniams arba fiziniams asmenims, vykdantiems komercinę veiklą, viešojo vandens tiekimo veiklą, žemės ūkio veiklą (su išlygomis, nurodytomis Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje) naudojantiems požeminio vandens išteklius nuo 0 m3/p, bei kitais atvejais, kai iš gėlo požeminio vandens vandenvietės išgaunama (planuojama išgauti) 10 m3 ir daugiau gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį.

Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, kad leidimas naudoti požeminio vandens išteklius yra nereikalingas jeigu asmuo šeimos, namų ūkio reikmėms arba nekomercinei ūkinei veiklai vykdyti išgauna iš požeminio vandens vandenvietės, kurioje yra vienas gręžinys arba keli gręžiniai, mažiau kaip 10 m3 gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį arba jeigu žemės ūkio veiklą (konkrečių padalinių vandenvietėse), išskyrus žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, vykdantis asmuo išgauna iš požeminio vandens vandenvietės, kurioje yra vienas gręžinys arba keli gręžiniai, mažiau kaip 100 m3 gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį.

 1. prašymą. Prašyme nurodoma: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė, prašomo suteikti naudoti žemės gelmių išteklių telkinio ar jo dalies pavadinimas, vandenvietės pavadinimas ir kodas Žemės gelmių registre;
 2. jungtinės veiklos sutartį, jeigu prašymą teikia asmenų grupė;
 3. žemės savininko ir valdytojo, kai numatoma naudoti privačioje žemėje, savivaldybės žemės valdytojo, kai numatoma naudoti savivaldybės žemėje, arba valstybinės žemės patikėtinio, kai numatoma naudoti valstybinėje žemėje, rašytinis sutikimas leisti naudoti požeminio vandens išteklius jų žemėje. Kai valstybinės žemės patikėtinis yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba), reikia gauti Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio pagal žemės buvimo vietą rašytinį sutikimą;
 4. atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atrankos dėl PAV) išvados, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) neprivalomas arba sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, data ir numeris, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą turi būti atliktos jame nustatytos procedūros;
 5. patvirtintą požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos projektą.

Leidimas išduodamas, kai visi pateikti dokumentai atitinka įstatymuose nustatytus reikalavimus bei sumokama valstybės rinkliava už leidimo išdavimą.

už požeminio gėlo vandens išteklių naudojimo leidimo išdavimą yra taikoma 95 eurų rinkliava; už požeminio mineralinio vandens išteklių naudojimo leidimo išdavimą yra taikoma 341 eurų rinkliava.

Rinkliava yra 42 eurai.

Rinkliava yra 48 eurai.

Rinkliava yra 42 eurai.

Rinkliava yra 171 euras.

Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Leidimas išduodamas per 20 darbo dienų nuo dokumentų, atitinkančių teisės aktų reikalavimus, pateikimo dienos arba motyvuotu Lietuvos geologijos tarnybos sprendimu leidimo išdavimo terminas gali būti pratęstas dar iki 10 darbo dienų.

Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ar žemės gelmių ertmes yra neterminuotas.

Gręžinio savininkas turi būti įrašytas į Žemės gelmių registrą. Jei gręžinio savininkas neįrašytas, reikalinga Lietuvos geologijos tarnybai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikti prašymą dėl gręžinio savininko įrašymo ar pakeitimo ir dokumentus, įrodančius nuosavybės teisę į gręžinį.

Žemės gelmių įstatymo 25 str. 3 d. nurodyta, kad naudingųjų iškasenų ir požeminio vandens ištekliai ir žemės gelmių ertmės, kurių naudojimui reikalingas leidimas, taip pat gėlo požeminio vandens ištekliai, kai iš požeminio vandens vandenvietės išgaunama (planuoja išgauti) 10 m3 ir daugiau gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį, turi būti aprobuoti.

Taip, vandenvietės apsaugos zona turi būti nustatyta. VAZ nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912 patvirtino „Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo“ reikalavimais. Jei VAZ patenka į kaimyninių sklypų teritoriją, tai vandenvietės apsaugos zonos projektas turi būti suderintas su visais sklypų savininkais į kurių sklypus patenka vandenvietės apsaugos zonos juostos. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 punkto reikalavimus įstatyme nurodytos teritorijos nustatomos gavus į šias teritorijas patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas nesuformuotas, – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą.

Rašytinis sutikimas leisti naudoti požeminio vandens išteklius jų žemėje. Kai valstybinės žemės patikėtinis yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba), reikia gauti Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio pagal žemės buvimo vietą rašytinį sutikimą;

 1. kai juridinis asmuo arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, dalyviai likviduojami, bankrutavę, jiems iškelta bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka;
 2. kai fiziniam asmeniui arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, dalyviams vykdomas bankroto procesas;
 3. kai teisėtomis priemonėmis įrodyta, kad pateiktuose dokumentuose nurodomi melagingi ir (ar) suklastoti duomenys;
 4. kai prašymas pateiktas nesilaikant Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos tvarkos ir per Lietuvos geologijos tarnybos nurodytą terminą, kuris gali būti ne trumpesnis kaip 14 kalendorinių dienų ir ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai, prašymą padavęs asmuo neištaiso nurodytų trūkumų;
 5. kai leidimo turėtojas per leidimo galiojimo sustabdymo terminą nepašalino pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas;
 6. kai už leidimo išdavimą nesumokėta valstybės rinkliava.
 1. išsenka ištekliai, kuriuos naudoti gautas leidimas
 2. leidimo turėtojas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimą
 3. leidimo turėtojas per leidimo galiojimo sustabdymo terminą nepašalino pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas
 4. leidimo turėtojas juridinis asmuo yra likviduotas
 5. leidimo turėtojas fizinis asmuo miršta
 6. leidimo turėtojas veikia kaip asmenų grupė ir pasibaigia sudaryta jungtinės veiklos sutartis 
 7. teisėtomis priemonėmis įrodyta, kad leidimo turėtojas leidimą gavo pateikęs melagingus ir (arba) suklastotus duomenis

Leidimas naudoti požeminio vandens išteklius yra išduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims arba šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, naudoti konkretaus objekto, t.y. vandenvietės, požeminio vandens išteklius.

Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, kad leidimas naudoti požeminio vandens išteklius konkrečių padalinių vandenvietėms yra nereikalingas jeigu asmuo šeimos, namų ūkio reikmėms arba nekomercinei ūkinei veiklai vykdyti išgauna iš požeminio vandens vandenvietės, kurioje yra vienas gręžinys arba keli gręžiniai, mažiau kaip 10 m3gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį arba jeigu žemės ūkio veiklą, išskyrus žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, vykdantis asmuo išgauna iš požeminio vandens vandenvietės, kurioje yra vienas gręžinys arba keli gręžiniai, mažiau kaip 100 m3 gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį. Visais kitais atvejais leidimas naudoti požeminio vandens išteklius yra reikalingas.

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Rekvizitai:
Mokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5773

Kiti klausimai

 1. Prisijunkite prie E.paslaugų portalo kaip fizinis asmuo.
 2. Pasirinkite meniu punktą „Mano duomenys“–>„Atstovavimo prašymai“;
 3. Sukurkite naują atstovavimo prašymą: spauskite [Sukurti naują];
 4. Bloke „Asmuo“ pasirinkite „Tipas=Juridinio asmens atstovavimo prašymas“;
 5. Laukelyje „Įmonės kodas“ ir „Pavadinimas“ nurodykite įmonės, kurią atstovausite, duomenis;
 6. Nurodykite laikotarpį („Atstovavimo periodas“);
 7. Išsaugokite prašymą, paspausdami mygtuką [Išsaugoti naują];
 8. Nurodykite, kokias funkcijas vykdysite: bloke „Atstovaujamos e.paslaugos“ spauskite [Pridėti] ir iš sąrašo pasirinkite reikiamą paslaugą (kartokite tiek kartų, kiek paslaugų reikia nurodyti);
 9. Išsaugokite nurodytus duomenis, paspausdami mygtuką [Išsaugoti naują];

Paslaugomis galėsite naudotis, kai Jūsų prašymą patvirtins juridinio asmens, kurį norite atstovauti, darbuotojas įmonės elektroniniu parašu.

Informaciją Lietuvos geologijos tarnyba teikia nemokamai, imamas mokestis už paslaugas: duomenų surinkimą, įrašymą į laikmenas, kopijavimo / skenavimo paslaugas ir pan. Paslaugų įkainiai: Geologinės informacijos teikimas , Žemės gelmių registro duomenų teikimas

Aplinkinių gręžinių gylius galima sužinoti naudojantis gręžinių žemėlapiu per elektonines paslaugas Gręžinių žemėlapis

 

Mes naudojame slapukus
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Mes naudojame slapukus
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.