Teisės aktai, reguliuojantys Lietuvos geologijos tarnybos veiklą ir įtvirtinančių žemės gelmių naudojimo priežiūros sričių reikalavimus:

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas:

 1. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (nuoroda);
 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (nuoroda);
 3. Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymas (nuoroda);
 4. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (nuoroda);
 5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (nuoroda);
 6. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (nuoroda);
 7. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (nuoroda);
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda);
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. 1433 „Dėl Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1624 „Dėl leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 1175 „Dėl informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 1507 „Dėl Įgaliojimų angliavandenilių išteklių naudojimo klausimais suteikimo“ (nuoroda);
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 849 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda);
 15. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 316 (nuoroda);
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. D1-444 „Dėl atvirais kasiniais eksploatuojamų naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo kontrolės tvarkos aprašo“ (nuoroda);
 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. D1-41 „Dėl Statybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda);
 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės mėn. 30 d. įsakymas Nr. D1-294 „Dėl planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-311 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. D1-569 „Dėl aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo valdymo patvirtinimo“ (nuoroda);
 21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. D1-790 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-819 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-46 „Dėl Leidimo naudoti angliavandenilių išteklius formos patvirtinimo“ (nuoroda);
 22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. D1-790 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-616 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo tipinės sutarties patvirtinimo“ (nuoroda);
 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. įsakymas Nr. D1-467 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso rengėjo funkcijų vykdymo“ (nuoroda);
 24. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1-146 „Dėl Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos saugomos geologinės informacijos teikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 25. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-201 „Dėl Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda);
 26. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-107 patvirtintos „Valstybinės geologijos informacinės sistemos nuostatos“ (nuoroda);
 27. Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1-131 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio bei pramoninio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo komisijos nuostatų“ (nuoroda);
 28. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 1-153 „Dėl Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimo formos patvirtinimo“ (nuoroda)
 29. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 1-171 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1-153 „Dėl leidimų tirti žemės gelmes išdavimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuoroda);
 30. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 1-07 „Dėl Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir  ertmes bei leidimų tirti žemės gelmes turėtojų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“  (nuoroda);
 31. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-146 „Dėl Išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių aprobavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 32. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 33. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 1-10 „Dėl Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius formos bei pildymo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 34. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 12 „Dėl leidimo tirti žemės gelmes ir kitų dokumentų patvirtinimo“ (nuoroda);
 35. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 3 „Dėl leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes formos patvirtinimo“ (nuoroda);
 36. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 1-02 „Dėl Angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo komisijos darbo reglamento” (nuoroda);
 37. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 1-42 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos tvarkos“ (nuorodos);
 38. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 1-158 „Dėl Žemės gelmių registro išrašų formų patvirtinimo“ (nuoroda);
 39. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1-16 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas“ (nuoroda);
 40. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-689 „Dėl Radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, naudojamų žemės gelmių tyrimui ir išteklių gavybai, naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 41. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 42. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 14 d. nutarimas Nr. 34 „Dėl kompetentingų institucijų informavimo apie radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, skirtų išsklaidytiesiems angliavandeniliams tirti, panaudojimą ir hidraulinį uolienų ardymą tvarkos ir sąlygų“ (nuoroda);
 43. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 44. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-688 „Dėl Kasybos pramonės ir kitų atliekų, susidariusių hidraulinio ardymo metu, laidojimo žemės gelmių ertmėse, susidariusiose išgaunant žemės gelmių išteklius, tvarkymo kontrolės aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 45. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymasNr. D1-286 „Dėl Gintaro išteklių geologinio tyrimo (žvalgybos) ir naudojimo (gavybos) darbų priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 46. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. D1-398 „Dėl Angliavandenilių išteklių gavybos apskaitos prietaisų įrengimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda).

 

Teisės aktų, įtvirtinančių žemės gelmių naudojimo priežiūros reikalavimus sąrašas:

1. Žemės gelmių tyrimai

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (nuoroda);
 2. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (nuoroda);
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. 1433 „Dėl Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda);
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl Priemonių Šiaurės Lietuvos karstinio regiono gyvenamajai aplinkai ir ekogeologinei būklei pagerinti“ (nuoroda);
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. D1-41 „Dėl Statybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda);
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės mėn. 30 d. įsakymas Nr. D1-294 „Dėl planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-1053 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo (nuoroda);
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. D1-183 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“ patvirtinimo (nuoroda);
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. D1-655 „Dėl šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemių, priskiriant karstinių reiškinių intensyvumo grupėms, nustatymo“ (nuoroda);
 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio mėn. 30 d. įsakymas Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo (nuoroda);
 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo“ (nuoroda);
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. D1-451 „Dėl Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-578 „Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 15. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 1-07 „Dėl Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir  ertmes bei leidimų tirti žemės gelmes turėtojų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“  (nuoroda);
 16. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-146 „Dėl Išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių aprobavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 17. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 patvirtintos Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės (nuoroda);
 18. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 12 „Dėl leidimo tirti žemės gelmes ir kitų dokumentų patvirtinimo“ (nuoroda);
 19. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-133 patvirtinti Žemės gelmių registro objektų duomenų klasifikatoriai (nuoroda);
 20. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 1-09 „Dėl Angliavandenilių telkinio detalios žvalgybos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo pavirtinimo“ (nuoroda);
 21. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 1-03 „Dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo“ (nuoroda);
 22. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1-47 „Dėl Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių klasifikacijos tvirtinimo“ (nuoroda);
 23. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 01-02 „Dėl Angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo komisijos darbo reglamento“ (nuoroda);
 24. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2009 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1-86 „Dėl Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 25. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 1-62 „Dėl Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 26. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 22.3-58 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.3-2010 „Atominių elektrinių aikštelių vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo (nuoroda);
 27. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 1-222 „Dėl Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų patvirtinimo“ (nuoroda);
 28. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 1-2 „Dėl Gintaro išteklių geologinės paieškos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 29. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 1-52 „Dėl Lietuvos silūro, ordoviko, kambro, ediakaro sistemų stratigrafinės klasifikacijos patvirtinimo“ (nuoroda);
 30. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1-190 „Dėl Vandens telkinių nuosėdų litologinės klasifikacijos patvirtinimo“ (nuoroda).

 

2. Žemės gelmių išteklių (išskyrus angliavandenilius) ir ertmių naudojima

 1. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (nuoroda);
 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (nuoroda);
 3. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (nuoroda);
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda);
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1624 „Dėl leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (nuoroda);
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ (nuoroda);
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. D1-444 „Dėl atvirais kasiniais eksploatuojamų naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo kontrolės tvarkos aprašo“ (nuoroda);
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-239 „Dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo“ (nuoroda);
 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. D1-140/3D-141 „Dėl Naudingųjų iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. D1-451 „Dėl Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 166 „Dėl Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodikos patvirtinimo“ (nuoroda);
 14. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 1999 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 39 „Dėl Lietuvos Respublikos kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikacijos“ (nuoroda)
 15. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 1-07 „Dėl Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir  ertmes bei leidimų tirti žemės gelmes turėtojų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 16. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 3 „Dėl leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes formos patvirtinimo“ (nuoroda);
 17. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1-01 „Dėl Markšeiderinių darbų atlikimo kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 18. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 1-107 „Dėl Naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius) išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 19. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-146 „Dėl Išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių aprobavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 20. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 21. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 patvirtintos Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės (nuoroda);
 22. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 1-133 „Dėl Žemės gelmių registro objektų duomenų klasifikatorių patvirtinimo“ (nuoroda);
 23. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 1-10 „Dėl Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius formos bei pildymo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 24. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-133 patvirtinti Žemės gelmių registro objektų duomenų klasifikatoriai (nuoroda);
 25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymasNr. D1-286 „Dėl Gintaro išteklių geologinio tyrimo (žvalgybos) ir naudojimo (gavybos) darbų priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda).

 

3. Angliavandenilių išteklių naudojimas

 1. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (nuoroda);
 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (nuoroda);
 3. Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymas (nuoroda);
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 299 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda);
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 849 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda);
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1151 „Dėl Leidimų naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda);
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-578 „Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. D1-616 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo tipinės sutarties patvirtinimo“ (nuoroda);
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-643 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo projekto rengimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 11. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 1-03 „Dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo“ (nuoroda);
 12. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1-47 „Dėl Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių klasifikacijos tvirtinimo“ (nuoroda);
 13. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 patvirtintos Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės (nuoroda);
 14. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 1-133 „Dėl Žemės gelmių registro objektų duomenų klasifikatorių patvirtinimo“ (nuoroda);
 15. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1-09 patvirtintas „Dėl Angliavandenilių telkinio detalios žvalgybos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo pavirtinimo“ (nuoroda);
 16. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 23 „Dėl žinybinių statistinių ataskaitų tvirtinimo“ (nuoroda);
 17. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1-186 „Dėl Sūrymų gavybos ir tiesioginio išleidimo į požeminius vandenis metinės statistinės ataskaitos 1-NF formos patvirtinimo“ (nuoroda);
 18. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 01 „Dėl Angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo komisijos darbo reglamento“; Nuoroda
 19. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 1-59 „Dėl Žemės gelmių registro išrašų formų patvirtinimo“ (nuoroda)
 20. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 patvirtintos Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 90 – 3342; 2006, Nr. 86-3386);
 21. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2012 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. DĮ-45 „Dėl Išgautos naftos vidutinių mėnesinių kainų statistinės ataskaitos ka-13 (ketvirtinės) formos patvirtinimo ir Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. DĮ-220 „Dėl kai kurių Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymų pakeitimo“ pakeitimo “ (Žin., 2012, Nr. 24-1151 );
 22. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 10 d. įsakymas Nr.1-115 „Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-689 „Dėl Radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, naudojamų žemės gelmių tyrimui ir išteklių gavybai, naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 14 d. nutarimas Nr. 34 „Dėl kompetentingų institucijų informavimo apie radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, skirtų išsklaidytiesiems angliavandeniliams tirti, panaudojimą ir hidraulinį uolienų ardymą tvarkos ir sąlygų“(nuoroda)
 25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-688 „Dėl Kasybos pramonės ir kitų atliekų, susidariusių hidraulinio ardymo metu, laidojimo žemės gelmių ertmėse, susidariusiose išgaunant žemės gelmių išteklius, tvarkymo kontrolės aprašo patvirtinimo“(nuoroda)
 26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. D1-398 „Dėl Angliavandenilių išteklių gavybos apskaitos prietaisų įrengimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)  
 27. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 1-2 „Dėl leidimų naudoti angliavandenilių išteklius turėtojų veiklos, atliekamos angliavandenilių grežiniuose, priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 1-2

 

4. Ekogeologinių tyrimų vertinimas

 1. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymas  Nr. 1-104 „Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“ (nuoroda);
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. D1-567 „Dėl Gyvulininkystės kompleksų poveikio požeminiam vandeniui ekogeologinio tyrimo ir monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 472 „Dėl Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (nuoroda);
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ (nuoroda);
 7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-613 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 44:2006 „Vandenviečių higienos normos HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ patvirtinimo“ (nuoroda);
 8. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-06 „Dėl Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkos patvirtinimo“ (nuoroda);
 9. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-107 patvirtinti Valstybinės geologinės informacinės sistemos nuostatai (nuoroda).

 

5. Požeminio vandens monitoringas

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (nuoroda);
 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (nuoroda);
 3. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (nuoroda);
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda);
 5. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 1-156 „Dėl Metodinių reikalavimų monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui patvirtinimo“ (nuoroda);
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. D1-567 „Dėl Gyvulininkystės kompleksų poveikio požeminiam vandeniui ekogeologinio tyrimo ir monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda);
 7. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-201 „Dėl Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda).

  


Informaciją tvarko Tadas Gauronskis
tel. (8 5) 233 7715, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
 
Mes naudojame slapukus
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.